dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)icon  
รหัส : TPE_18004 G01TPE-TG002
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ไต้หวัน "TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน" 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย

ออกเดินทาง
28 ธันวาคม - 1 มกราคม 62
29 ธันวาคม - 2 มกราคม 62
30 ธันวาคม - 3 มกราคม 62
31 ธันวาคม - 4 มกราคม 62

ราคาเริ่มต้นท่านละ 32,900 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-เมืองเจียอี้-หมู่บ้าน
              ไม้หอมฮิโนกิ

วันที่สอง    อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เดินทาง
              ไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์

วันที่สาม    เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระ
               ถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพาย
               สับปะรด-ซื่อหลินไนท์

วันที่สี่        เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป 101 
               (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง

วันที่ห้า        หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้ง Gloria
               Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

            

ออกเดินทาง   

28 ธันวาคม - 1 มกราคม 62
29 ธันวาคม - 2 มกราคม 62
30 ธันวาคม - 3 มกราคม 62
31 ธันวาคม - 4 มกราคม 62

 

ราคาเริ่มต้นท่านละ  32,900  บาท

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :