dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน โดย (BR)icon  
รหัส : TPE_19002 G01TPE-BR005
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ไต้หวัน "TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA" 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์

ออกเดินทาง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 25,888 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง    ไต้หวัน-วัดจงไถ่ถาน เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบ
               สุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้

วันที่สาม    อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่
               ซัน-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่        เดินทางไทเป-Germanium Power-วัดหลงซาน-อนุสรณ์
               สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน

วันที่ห้า       อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพาย
               สับปะรด-ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89-
               อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่หก       หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิว-DUTY FEE-ซื่อหลิน
                ไนท์มาร์เก็ต-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

            

ออกเดินทาง   เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

 

ราคาเริ่มต้นท่านละ  25,888  บาท

TPE_19002 G01TPE-BR005 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน โดย (BR).pdf

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 



หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :