dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


T-DED GRAND TAIWAN 5D4Nicon  
รหัส : TPE_18003 ZG TPE10
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ไต้หวัน "TAIWAN T-DED GRAND" บินหรู..อยู่ดี พัก 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย

ออกเดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 25,900 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-ไต้หวัน-ล่องเรือทะเลสาบสุุริยันจันทรา
              วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้

วันที่สอง    ร้านชาไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง

วันที่สาม    ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป
               101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ร้าน Cosmetic-อนุสรณ์สถาน
               เจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่       ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ร้านหยก

วันที่ห้า     ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-Mitsui
              Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   พฤษภาคม-กันยายน  2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ  25,900  บาท

 

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :