dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน โดย (TG)icon  
รหัส : TPE_19001 G01TPE-TG005
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ไต้หวัน "TAIWAN PROMOTION" โอ้โห!ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย

ออกเดินทาง เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 21,888 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-ไต้หวัน-เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ช้อปปิ้ง
              ฝงเจี่ยไนท์

วันที่สอง    เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระ
              ถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางไทเป-ร้านคอสเมติค-วัด
              หลงซาน

วันที่สาม    ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
               ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89

วันที่สี่        ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียง
               ไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่ห้า      MITSUI OUTLET-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   มกราคม-มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ  21,888  บาท

 

 TPE_19001 G01TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน โดย (TG).pdf

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :