dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


TG 5D เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน (24,999) TG634-635 Ag 08-03-6icon  
รหัส : CHN_18049 FJL (L03)
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ไต้หวัน "ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน" 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย

ออกเดินทาง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 24,999 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถาน
               เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซี
               ปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)

วันที่สอง    นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถ
                ไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรถ-เถา
                หยวนไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม    ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
                วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้

วันที่สี่        อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวน
                สนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ห้า      Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณ
                จิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ  24,999 บาท

 

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 



หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :