dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG)icon  
รหัส : CHN_18046 GT-KMG TG02
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ประเทศจีน "คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ" 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย

ออกเดินทาง 25-30 พฤษภาคม 2561
29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 24,991 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่

วันที่สอง    หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เจดีย์สามองค์(ผ่าน
                ชม)-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
                ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่สาม    หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะซงจ้านหลิน
                ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่สี่       ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์ Impression
               Lijiang-อุทยานน้ำหยก-สระมังกรดำ-ร้านใบชา-ต้าหลี่

วันที่ห้า     ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-ร้านไข่มุก-ตำหนักทองจิน
               เตี้ยน-อิสระ Shopping

วันที่หก     วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   25-30 พฤษภาคม , 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ  24,991 บาท

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :