dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)icon  
รหัส : CHN_18042 GT-PEK TG02
รายละเอียดย่อ :

ทัวร์ ประเทศจีน "ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง" 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย

ออกเดินทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 18,991 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-ถนนหวัง
               ฝูจิ่ง

วันที่สอง    ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ผลิต
               ภัณฑ์ยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง

วันที่สาม    ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ศูนย์
               ผลิตภัณฑ์ไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระ
               ว่ายน้ำ-พระราชวังฤดูร้อน

วันที่สี่       ร้านผีเซี๊ยะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็ว
               สูงสู่เซี่ยงไฮ้-ศูนย์ชาจีน

วันที่ห้า     เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ลอดอุโมงค์เล
               เซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านบัวหิมะ-ถนนนานกิง

วันที่หก     เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   เดือนเมษายน-มิถุนายน  2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ  18,991 บาท

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :