dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


TG 5D เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน (25,999) TG634-635 Ag 07-03-6icon  
รหัส : TPE_18017 FJL (L03)
รายละเอียดย่อ :

ขอเสนอ รายการท่องเที่ยว "ไต้หวันเที่ยวครบ 3 อุทยาน" อาลีซาน ทาโรโกะ เหย่หลิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมไฟผิงซี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย

ออกเดินทาง ตลอดเดือนมีนาคม-เมษายน 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 25,999 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เถาหยวน-ไทเป
              อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101
              (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)

วันที่สอง    นั่งรถไฟสู่เมืองฮังเลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถ
               ไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรด-เถา
               หยวนไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม    ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
                วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้

วันที่สี่        อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสน
               พันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ห้า       Cosmetic Shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณ
                จิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง-สถามบินเถาหยวน-สุวรรณภูมิ

 

ออกเดินทาง   ตลอดเดือนมีนาคม-เมษายน  2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ  25,999  บาท

 

 

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :