dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Songkran DELIGHT BY TG-WE (35,900) By TG 636 - WE 689 13-17 APR'18 (24-01-2018)icon  
รหัส : TPE_18023 FJLSK 9
รายละเอียดย่อ :

***วันสงกรานต์***

ขอเสนอ รายการท่องเที่ยว "Taiwan Songkran DELIGHT" แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ภายในห้องพัก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย เข้าไทเป ออกเกาสง

ออกเดินทาง 13-17 เมษายน 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 35,900 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เถาหยวน

วันที่สอง    ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ร้านขาย
                พายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop
                ตลาดซีเหมินติง

วันที่สาม    เมืองไถจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
                จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
                ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวในห้องพัก

วันที่สี่        เกาสง-วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD

วันที่ห้า       ทะเลสาบดอกบัว-วัดเจดีย์เสือ มังกร-สถานีรถไฟ
                 Formosa Boulevard-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

 

ออกเดินทาง   13-17  เมษายน  2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ  35,900 บาท

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :