dot dot
dot


  [Help]
dot
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85735
http://roongsarp.co.th.a33.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=2&cid=85237


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว 6วัน 5คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) GT-KWL CZ03icon  
รหัส : CHN_18006
รายละเอียดย่อ :

***วันตรุษจีน***

ขอเสนอ รายการท่องเที่ยว "กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว" 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์

ออกเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ 15,999 บาท

รายละเอียดทั้งหมด :

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ-กุ้ยหลิน (CZ6100:11.10-
               18.10)

วันที่สอง   กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ร้านนวด
               เท้า (บัวหิมะหรือหยก)

วันที่สาม    กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องแพแม่น้ำหลี
                เจียง (ครึ่งสาย)-ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

วันที่สี่        หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน
                อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
                (ด้านนอก) เขางวงช้าง-โชว์ Elephant Legend

วันที่ห้า       กุ้ยหลิน-กระเช้าเขาเหยาซาน-เมืองจำลองซ่ง
                 โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง

วันที่หก       กุ้ยหลิน-สุวรรณภูมิ (CZ6099: 09.00-12.10)

 

ออกเดินทาง   เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

ราคาเริ่มต้นท่านละ  15,999 บาท

หมายเหตุ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
E-mail :
รหัสโปรแกรมทัวร์ :
สายการบิน :
วันเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทาง (ท่าน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :